**Don't get Poison Ivy or Poison Oak, Get AltNature's Amazing Jewelweed!**
PreviousHomeNext

Mountain Laurel

Kalmia latifolia

mountain laurel bush Kalmia latifolia plant picture